TÜZÜĞÜMÜZ

Bölüm: I

KURULUŞ

MADDE 1Birliğin Adı ve Merkezi

1.1. Birliğin adı KKTC Dış Basın Birliği Derneği’dir.

1.2. Kısaltılmış adı DBB'dir.

1.3. Birliğin genel merkezi Server Somuncuoğlu Sokak NO:2 Lefkoşa’dır.

1.4. Birlik gerekli gördüğü ilçelerde temsilcilikler açabilir.

1.5. Temsilcilikler açılması Genel Kurul tarafından karar verilebilir.

1.6. Her temsilcilik her ilçede sadece bir adreste faaliyet gösterir.

1.7. Her temsilcilikte sadece bir temsilci ve temsilci yardımcısı görev yapar.

1.8. Temsilci ve temsilci yardımcısını yönetim kurulu tarafından belirlenir ve atanır.

1.9. Görev süreleri yönetim kurulunun görev süresi ile aynidir.

MADDE 2Dış Basın Birliği Derneği’nin Amacı

2.1. İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün KKTC’de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak;

2.2. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak;

2.3. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak;

2.4. Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak;

2.5. Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak;

2.6. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak;

2.7. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üyelerin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek;

2.8. Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak;

2.9. Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandıkları kurmak. Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek;

2.10. Ülkemizi kalkındırmak ve tanıtmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak;

2.11. Yurtiçi- yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak;

2.13. Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak, katılmak;

2.14. Çeşitli yasa, yönetmelik, genelge vb. ile kamu yararına statüsündeki derneklere tanınan haklardan yararlanmak;

2.15. Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa'dan alınan güçle sahip çıkmak;

2.16. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs üzerindeki uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını basın sektörü içinde korumak ve KKTC'nin uluslararası platformlarda tanınma mücadelesine yardımcı olmak;

MADDE 3Amaç İçin Yapılacak Çalışmalar:

Dış Basın Birliği Derneği, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

3.1. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak; ulusal çıkarları, basın mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin şeref, haysiyet ve nezahetini korumak; bunların gelişmesine yardım etmek;

3.2. Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak; düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek; mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak;

3.3. Basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak;

3.4. Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kanunların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek;

3.5. Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üyeleri temsil etmek;

3.6. Mesleğin ve Birliğin gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak gerektiğinde bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak;

3.7. Dış Basın Birliği Derneği amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak;

3.8. Amaç ve hizmete yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurtiçinde ya da yurtdışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, kurulmuş olanları satın alabilmek;

3.9. İktisadi işletmeler ve kurulacak veya iştirak edilecek şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için federasyonun veya iştirak edilecek şirketlerin adını taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari mal imal etmek, ettirmek ve satmak;

3.10. Amaçlara ulaşabilmek için; ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak;

3.11. Mesleğin geliştirilmesi, Derneğin, KKTC’nin ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üyelere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı yayınlar yapmak. Web sitesi yayımlamak. Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak. Bu amaçla; gerektiğinde bir şirket kurmak, bir şirkete ortak olmak, bir şirket satın almak. Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde, günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak;

3.12. Birlik üyelerinin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak; işletme için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek;

3.13. DBB Üyelerine, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere katılacak birlik üyelerine gerektiğinde kredi açmak, yardım yapmak, kolaylık sağlamak;

3.14. Bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak;

3.15. Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek;

3.16. Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak;

3.17. Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak;

3.18. Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek.

3.19. Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.

3.20. Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar kurmak ve kurulacak vakıf ve sandıklara katılmak;

3.21. Mesleki ve sosyal gelişme için üyelerine yurtiçinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak;

3.22. Dış Basın Birliği’nin adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak;

3.23. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak;

BÖLÜM: II

ÜYELİK

Madde 4 - Birliğe üyelik

Birliğin asli, fahri ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üyesi vardır. Fahri ve şeref üyeleri Yönetim Kurulu'na seçilemez, seçim için oy kullanamaz, kararlara iştirak edemezler. Bunun dışındaki tüm faaliyetlere katılır, birliğin imkanlarından yararlanabilirler.

4.1. Asil Üyelik:

Türkiye ve yabancı ülke basın kuruluşlarının (TC Radyo Televizyon Üst Kurulu ile TC Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından tanınan) Gazete, Dergi, Radyo, Televizyon, Ajans v.b Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevlendirdiği ve görev sahasında yasalar çerçevesinde ikamet eden yerli ve yabancı uyruklu gazeteciler bağlı bulundukları kuruluşlardan yetkili olduklarına dair belge sunmaları halinde asil üye olabilirler. Asil üye olmak ve bu niteliği sürdürmek için aşağıdaki koşulları taşımak gerekir:

a.18 yaşını bitirmiş olmak,

b. Kısıtlı olmamak,

c. Hukuksal cezalar almamış olmak, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli ihlas, ya da benzeri yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve genelde kötü şöhretli olarak tanınmamak,

d. Askerlik hizmetini yapıyor olmamak.

4.2. Fahri Üyelik:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yabancı misyonlarda basın konusunda sorumlu resmi görevliler. KKTC'nin Dış Temsilciliklerinde görev yapmış Diplomatlar ile Basın Müşavirleri ve Ataşeleri; çalışanları ile basma hizmet veren Türk Ajansı Kıbrıs (T AK), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (B.R.T.K), Tanıtma ve Enformasyon Dairesi Müdür ve üst düzey yöneticileri ile dışa dönük tanıtım faaliyetinde bulunan özel ve resmi kurumların basın ve halkla ilişkileri görevlileri ve üniversitelerin basın yayınla ilgili bölümlerinin öğretim görevlileri Birliğe Fahri Üye olabilirler. Dış Basın Birliği'ne Asil Üye olma hakkı sağlayan görevin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde üyenin Asli Üyeliği bir yıl bekleme süresi sonunda Fahri Üyeliğe dönüşür. Bu kişilerin Fahri Üyelik durumu Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenir.

4.3. Şeref Üyeliği:

Yönetim Kurulu'nun Şeref Payesi vermek istediği kişiler Şeref Üyesi olabilirler.

4.4. Üyeliğe Girme:

Asil üye olmak isteyen adayın 2 Asil Üye tarafından önerildiğine dair imzalı fotoğrafı başvuru formunu Genel Sekreterlik 7 gün süreyle Birlik Lokali'nde ilan eder. Süre dolunca Asil Üyelik için gerekli maddi nitelikleri taşıyan adayların başvuruları Yönetim Kurulu'nca karara bağlıdır.

4.5. Yönetim kurulu tarafından alınacak karar ile birlik üyeliği için aidat ödenmesine karar verilebilir. Ödenecek aidat bedelleri yıllık belirlenecek ve üyeliğin devamı için bir şart olacaktır.

Madde 5 - BİRLİKTEN AYRILMA

İsteyen her üye istifa yoluyla birlikten ayrılmakta serbesttir. İstifa eden üye birlik mallarında bir hak iddia edemez. Birliğe herhangi bir borcu varsa ayrılma sırasında bu borçları ödemek zorundadır.

Madde 6 - ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu'nun kararı ile üye birlik üye kayıt defterinden silinir ve üyeliği sona erer;

6.1. Birliğe ödemekle yükümlü oldukları aidatları 1 yıl içinde ödemeyenler yazılı iki uyarıya rağmen ödememekte ısrar etmeleri halinde birlikten ihraç edilirler.

6.2. Birlik amaçları aleyhinde davranışları görülenlerle basın mesleğinin ahlak ilkelerine, şeref ve haysiyetine gölge düşürücü bir fiilden hüküm giyenler, meslek onurunu rencide edici fiilleri tespit olanlar, Yönetim Kurulu'nun vereceği kararla ihraç edilirler. İhraç kararlarına ilk yapılacak Genel Kurul'da itiraz hakkı vardır. Genel Kurul kararı kesin olup başka itiraz merci yoktur.

Madde 7- BİRLİĞİN ORGANLARI:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetim Kurulu

4. Disiplin Kurulu

5. Yüksek İstişare Kurulu

7.1. GENEL KURUL

Kayıtlı ve yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerin toplanması ile oluşur ve Birliğin en üst karar ve denetleme organıdır.

7.1.1. Genel Kurulun Toplanması

Genel Kurul olağan olarak iki yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulu'nun çağrısıyla belirtilen yer ve tarihte toplanır. Genel Kurul, Denetim Kurulu'nun teklifi ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla veya üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapabilir. Olağanüstü toplantı, hangi konu için yapılmışsa, o konu görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul'a katılmak için üye aidatları ödemiş olmak gerekir. Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır.
Genel Kurul'a katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi günlük bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

7.1.2. Genel kurul nisabı, yönetimi ve oylama

7.1.2.1. Genel Kurul toplantılarında üye tam sayısının yarıdan bir fazlası toplantıya zamanın da katılması ile nisap sağlanmış olur;

7.1.2.2. Toplantının başlayacağı saatte nisap sağlanamadığı takdirde bir saat beklenir ve çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilir.

7.1.2.3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilinceye kadar Genel Kurul'u Birlik Başkanı yönetir.

7.1.2.4. Herhangi bir üye tarafından Başkanlık Divanı'na yapılacak yazılı bir istek üzerine ve toplantıya katılan üyelerin basit çoğunluğunun onayı ile Başkanlık Divanı gündeme yeni madde ekleyebilir veya çıkarabilir.

7.1.2.5. Genel Kurul'da karar için yeterli sayı, toplantıda hazır bulunan üyelerin basit çoğunluğudur.

7.1.2.6. Genel Kurul Başkanlık Divanı, bir başkan ve iki sekreterden oluşur. Divan üyeleri, Genel Kurul üyeleri tarafından açık oylama ile seçilir.

7.1.2.7. Genel Kurul'da vekaleten oy kullanılamaz.

7.1.2.8. Genel Kurul`da Divan üyeleri dışındaki seçimler veya oylamalar, kapalı ve gizli oy yöntemi ile yapılır.

7.1.3. Genel Kurulun görevleri

7.1.3.1. Dış Basın Birliği Genel Kurulu delegeler arasından Genel Başkanı, yönetim kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu asıl ve gerekirse yedek üyelerini aday listeleri arasından tek liste halinde seçer.

7.1.3.2. Birlik tüzüğünün değiştirir. Birlik tüzüğü ile ilgili değişiklik önerilerinin Genel Kurul tarihinden en az 10 gün önce ve en az 5 üyenin imzası ile yazılı olarak Yönetim Kurulu'na verilmesi gerekir. Bu şarta uygun olarak yapılan değişiklik önerileri, Genel Kurul'a katılan üyelerin 2/3'ünün olumlu oyunu aldığı takdirde ilgili madde değiştirilmiş olur.

7.1.3.3. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması yerine getirir.

7.1.3.4. Dış Basın Birliği için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya taşınmaz malların satılması, kamu kuruluşlarınca Dış Basın Birliği için sürekli olarak ayrılan taşınır veya taşınmaz malların işletilmesi veya işletmeye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verir.

7.1.3.5. Dış Basın Birliği’nin yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için karar vermek, Basın Kartı Komisyonu ile diğer kurullara görevlendirilmek üzere üye ve/veya üyeleri belirler.

7.1.3.6. Dış Basın Birliği’nin feshedilmesi Genel Kurul’un yetkisindedir.

7.1.3.7. Birliğin amaçları doğrultusunda kurulacak vakıf, yardımlaşma sandığı, emekli sandığı, gibi kuruluşların kurulması, ortak olunması konusunda karar alır.

7.1.3.8. Vakıf, yardımlaşma ya da dayanışma sandıkları kurulması konusunda karar alır.

7.1.3.9. Yurtiçi ve yurtdışında şirketler kurma veya kurulmuş şirketlere ortak olma, ortak alma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verir.

7.1.3.10. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması yetkisi kullanır.

7.1.3.11. Genel kurul, tüm bu yetkilerini başka kurullara hiçbir şekilde devredemez.

7.2. Yönetim Kurulu

7.2.1. Genel Kurul tarafından gizli veya açık oyla seçilen 7 asil ve 2 yedek üyeden oluşur;

7.2.2. Yönetim Kurulu'na adaylık için Genel Kurul'da hazır bulunmak veya adaylık başvurusunu yazılı olarak Divan Başkanlığı'na iletmek gerekir;

7.2.3. Yönetim Kurulu'nun görev süresi üç yıldır;

7.2.4. Yönetim Kurulu'ndaki asil üyeliklerde meydana gelebilecek boşalmalar yedek üye ile doldurulur. Yedek üyelerin atanmış olmasına rağmen Yönetim Kurulu üye sayısı 4 kişinin altına düştüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun görev süresi sona ermiş kabul edilir. Böyle bir durumda bir ay içinde yeniden seçim yapılmak üzere Olağanüstü Genel Kurul' a gidilir;

7.2.5. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi arasında gerekli görev bölümünü yaparak Başkan’ı, 2. Başkan’ı, Genel Sekreter’i, Dış ilişkiler Sekreter’i, Mali Sekreter'i, Örgütlenme Sekreteri’ni ve Eğitim Sekreteri’ni belirler;

7.2.6. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Toplantılara Birlik Başkanı başkanlık eder, Yönetim Kurulu toplantısının gerçekleşmesi için 4 üyenin hazır bulunması gerekir. Kurulun karar alması için en az 4 Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması gerekir;

7.2.7. Geçerli gerekçesi olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır.

7.2.8. Medya ile ilgili başka bir sivil toplum kuruluşunun Yönetim Kurulu'nda görev alan üye, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu'na giremez.

7.2.1. Başkanın Görev ve yetkileri

7.2.1.1. Yönetim Kurulu'na başkanlık yapar ve alınan kararlarını uygular veya uygulatır;

7.2.1.2. Dış Basın Birliği’nin faaliyetlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuata göre yürütür;

7.2.1.3. Birliği yurtiçi ve yurtdışında temsil eder;

7.2.1.4. Para ile ilgili konularda Mali Sekreter ile birlikte imza yetkisine sahiptir;

7.1.2.5. Yazışmaları, yazılı ve sözlü açıklamaları yapar veya bu konuda diğer üyelere de görev verebilir;

7.1.2.6. Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ, önerileri vs. değerlendirerek uygun görülenlerini uygulamak veya uygulatmak, gerektiği hallerde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu veya Genel Kurul gündemine alır.

7.2.2. İKİNCİ BAŞKAN'IN GÖREV VE YETKİLERİ

7.2.2.1. Başkan'a vekâlet eder ve Başkan'ın verdiği diğer görevleri yapar.

7.2.2.2. Başkan'ın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde 2. Başkan seçim yapılmaksızın başkan olur.

7.2.2.3. Sekreterlikler arası kordinasyonu denetler.

7.2.3. GENEL SEKRETER'İN GÖREVLERİ

Genel Sekreter, Birliğin aynı zamanda sözcüsüdür. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler, toplantının gündemini ve tutanaklarım yazar, Kulüp faaliyetlerini kamuoyuna açıklar. Kulübün idari faaliyetlerini yürütür.

7.2.4. DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ

Dış İlişkiler Sekreteri, Kulübün dış temaslarını sağlar, organizasyonları koordine eder. Sekreterler, görevlerinden ötürü Yönetim Kurulu'na karşı sorumludurlar.

7.2.5. MALİ SEKRETER'İN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu'nun koyduğu ilkeler dahilinde Kulübün hesap ve mali işlerini yürütür. Kulüp gelir ve giderlerinin kayıtlarını yapar. Ödeme ve tahsil fişlerinin tanzimi ile bilânço fasıllarının Genel Kurul kararına uygun olarak yürütülmesini sağlar. Kulübe ait evrakları muhafaza eder. Para alıp vermeyi, aidatların tahsilini gözetir. Harcamalar için Mali Sekreter yanında Başkan, o yoksa Genel Sekreter'in imzası gerekir.

7.2.6. EĞİTİM SEKRETERİ'İN GÖREV VE YETKİLERİ

7.2.6.1. Sekreterliği ile ilgili plan ve programları yapmak; Eğitim, kültür ve bilimle ilgili konularda, öncelikle de eğitim, kültürlenme konularında inceleme, plan, program ve projeler hazırlayıp Yönetim Kuruluna önermek, kararlaştırılanları uygulamak;

7.2.6.2. Kesinleşen plan, program ve projelere uygun olarak çalışma ekipleri kurmak, gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak/yaptırmak, sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunmak;

7.2.6.3. Eğitim, bilim ve kültür ana başlıklarıyla ile ilgili sempozyum, panel, şura vb. toplantıları planlamak, Yönetim Kurulunun verdiği onay ve yetkiyle bunları uygulamak;

7.2.6.4. Örgütlenme Sekreteri ile işbirliği yaparak birlik içi eğitim plan ve programları hazırlayıp Yönetim Kurulunun onayına sunmak, onaylananları uygulamak;

7.2.6.5. Eğitim çalışmaları ve iç eğitimde görevlendirilecek, bilim insanı, uzman, eğitici ve öğreticileri saptamak, gerekli ilişkileri kurarak hizmete hazır kılmak;

7.2.6.6. Tüzüğün, yönetmeliklerin ve Yönetim Kurulunun verdiği öteki görevleri yürütmek;

7.2.7. ÖRGÜTLENME SEKRETERİ'İN GÖREV VE YETKİLERİ

7.2.7.1. Örgütlenme sekreteri birliğin üyeleri arasındaki istişarenin,işbirliğinin ve koordinasyonun gelişmesine ve devamına katkı sağlayacak şekilde görev yapar.

7.2.7.2. Örgütlenme sekreteri birliğin yeni üye kaydetmesi ve birliğin üye sayısının artması amacıyla gerekli tüm faaliyet ve çalışmaları yürütür.

7.2.7.3. Örgütlenme sekreteri Yönetim Kurulunun verdiği tüm digger görevleri ifa eder.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU’NUN OLUŞUMU

Dış Basın Birliği Yüksek İstişare Kurulu, Birlik eski başkanlarından oluşur. Her Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul sonrası yenilenen Yüksek İstişare Kurulu, eski yönetim kurulu üyeleri, meslekte tecrübeli ve başarılı Birlik üyeleri arasından 3 kişiyi daha belirleyerek 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Yüksek İstişare Kurulu’na ayrıca her Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yüksek İstişare Kurulu Sekreteri’ni de seçimle belirler.

7.3. YÜKSEK İSTİŞARE KURULU'NUN GÖREVLERİ

7.3.1. Mesleki sorunlarla ilgili incelemeler yapar, Yönetim Kurulu’nda tartışılmak üzere rapor hazırlar, yönetime sunar.

7.3.2. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde meslek ile ilgili yasal düzenlemeler yapılırken ilgili komisyonlara sunulmak üzere yönetim kuruluna görüş bildirir,

7.3.3. Mesleki olarak yaşanan sorun ve anlaşmazlıkların giderilmesinde "bilge ve akil adamlar" olarak yönetim kurulu tarafından görevlendirilir ve çözümleri yönetim kuruluna bir raporla sunar,

7.3.4. Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir. Üye ismi Yüksek İstişare Kurulu Sekreteri tarafından, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri’ne her Yönetim Kurulu toplantısından en az 24 saat önce bildirilir.

7.3.5. Yılda en az iki kez toplanan Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine de toplantıya çağrılabilir.

7.4. DENETLEME KURULU

7.4.1. Üç adet asil üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından seçilir.

7.4.2. İki yıl sure ile görev yapar. Kulübün hesap ve kayıtlarını inceler.

7.4.3. Dernekle ilgili parasal işlemlerin gerekli olan defterlere usulüne uygun şekilde geçirilmesini sağlar.

7.4.4. Denetleme Kurulu, Dernek hesaplarını kontrol ederek sonucu yazılı olarak Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'a verir.

7.5. DİSİPLİN KURULU

7.5.1. Disiplin Kurulu iki asil üyeden ve onlara başkanlık eden dernek başkanından oluşur.

7.5.2. Genel Kurul tarafından seçilir.

7.5.3. Kurul, gerektikçe Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

7.5.4. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu'nca kendisine sunulan konuları inceler ve karar verir.

7.5.5. Disiplin Kurulu birlik üyeleri arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıklarla, meslek haysiyet ve şerefine ilişkin meseleleri inceler.

7.5.6. Görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na iletir. Herhangi bir üyenin üyelikten çıkarılmasına karar verebilir.

19. TUTANAKLAR

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarındaki karar ve zabıtların tutulması ve korunması Genel Sekreter'in görevidir.

20. GELİRLER

23.1. Giriş Ödentisi; Üye kaydolunurken ödenir. Miktarı 20.00 (Yirmi) TL’den az olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından saptanır;

23.2 Üye aidatları miktarı ayda 5.00 (Beş) TL’den az olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından saptanır;

23.3 Birliğin amaçlar bölümünde belirtilen faaliyetlerinden sağlanacak olan gelirler ve diğer gelirler.

23.4 Bağışlar;

23.5 Kulüp paraları bir bankada muhafaza edilir. Paralarını gerektiğinde çekilebilmesi için Sayman ve Başkan (veya Genel Sekreter) olmak üzere 2 imzanım bulunması şarttır.

21. MALİ VE TİCARİ BELGELER

Tüm mali işlemler muhasebe kayıtlarında belgelenir. Birliğin tüm gelirleri resmi makamlar tarafından belirlenen belgelerle toplanarak KKTC `de faaliyet gösteren bir veya birden çok bankada açılacak hesapta toplanacaktır. Birlik belgesiz gelir toplayamaz. Belgeler yetkilendirilmiş matabaalarda yasalara uyugn olarak basılıp hazırlanacaktır.

22. KAYITLAR

Yönetim Kurulu şu kayıtları tutar;

22.1 İsim ve adresleri belirtir şekilde üyeleri gösteren kayıtlar;

22.2 Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren birer defter; (25.3) Gelir ve Giderleri detaylı bir şekilde gösteren defter;

22.3 Gelen ve Giden evrak arşivi.

22.4 Demirbaş kaydını gösteren defter.

23.SEÇİMLER-SEÇİM HÜKÜMLERİ

(23.1) Kurulların seçimi

Dış Basın Birliği Genel Kurulu, Genel Başkanı, Yönetim Kurulu’nu, Denetleme Kurulu’nu, Disiplin Kurulu’nu ve Yüksek İstişare Kurulu üyelerini yasada belirtilen şekilde seçer.

(23.2) Dış Basın Birliği Genel Kurul Üyeleri’nin, organlara aday olabilmeleri için:

23.3.1.Son beş yıl içinde disiplin cezası almamış olması,

23.3.2. Bir üyenin birden çok organa aday olmaması ve görev almaması.

23.3.3 Genel Başkan adaylarının en az 10 yıl sarı basın kartı sahibi olması

(23.3) Adaylık başvurusu

Genel kurul toplantısında organlara aday olabilme koşullarını taşıyan Dış Basın Birliği Üyeleri, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu’na bir Başkan adayının listesi ile birlikte aday olabilir.

Başkan adayları;

- Başkan adayı olarak kendi adlarını ve soyadlarını,

- Yönetim Kurulu başlığı altında 6 üyenin adlarını ve soyadlarını, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 2 üyenin ad ve soyadlarını,

- Denetleme Kurulu başlığı altında 3 üyenin adlarını ve soyadlarını, Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 1 üyenin ad ve soyadlarını, -Disiplin Kurulu başlığı altında 2 üyenin adlarını ve soyadlarını, Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 1 üyenin ad ve soyadlarını seçim için düzenleyecekleri listeye yazar.

(23.4) Oy kullanımı ve sayımı

23.4.1. Seçimler, gizli oy ve açık sayımla veya Genel Kurul’da oylanmak şartıyla açık 23.4.2. Başkan adayları, dilerse oy kullanımı ve sayımı sırasında sandık için birer gözlemci bulundurabilir.

23.4.3. Her üye, oyunu kendi kullanmak zorundadır.

23.4.4. Seçime katılan üyeler, seçim gizli oy ve açık sayımla yapılacaksa, aday listelerinden birini, kendilerine verilen mühürlü zarfa koyar. Üyeler, Genel Kurul Divanı’nca veya genel kurulca seçilecek “Tasnif heyeti”nce oluşturulacak en az iki kişiden oluşan sandık kurulunun önünde, kimlik incelemesinden sonra ve Genel Kurul Üye Katılım Listesi’nde adlarının karşısını imzalayarak, mühürlü zarfı sandığa atarak oylarını kullanır.

23.4.5. Sayımda seçim sandığından çıkan zarf sayısı, oy kullanan üyelerin sayısından çok olursa; o sayıda zarf, rast gele seçilerek, açılmadan yok edilir.

(23.5) Seçim sonuçları

7.1.1. Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir tutanakla belirler.

7.1.2. Genel Kurul Divanı seçim sonuçlarını, Genel Kurula açıklar.

7.1.3. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine aşağıdaki eklerle birlikte bildirilir:

7.1.4. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

7.1.5. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

24. BİRLİĞİN FESHİ

Birliğin kendi kendini feshetmesi için Genel Kurul üyelerinin olağanüstü yapacakları ilgili toplantıda oybirliğinin sağlanması şarttır. Toplantı, ana tüzükte yazılı hükümlere göre yapılır. Fesih hakkında Genel Kurul'ca verilecek kararlar bir hafta içinde Kulüpler Dernekler Mukayyitliği'ne bildirilir.

Birliğe ait mallar hiçbir surette üyeler arasında taksim edilemez ve devlete irat kaydedilir.

25. BİRLİK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Birlik Tüzüğünün değiştirilmesi ile ilgili öneri yönetim kurulu veya en az 20 üyenin yapacağı öneri ile yazılı olarak talep edilebilir. Birlik Tüzüğünün değiştirilmesi kararı Genel Kurul tarafından salt çoğunlukla alınması gereklidir.

Genel Kurul Birlik tüzüğünü değişitirlmesi ile ilgili bir karar alması halinde Yönetim Kurulu tüzüğün değiştirilmesi amacıyla gerekli adımları atarak yetkili makamlara başvuruda bulunması gerekir.

26. BİRLİĞİN KURUCULARI

Birliğin kurucuları aşağıdakilerden oluşur.

KKTC Dış Basın Birliği - Cyprus Foreign Press Association
KKTC Dış Basın Birliği - Cyprus Foreign Press Association